Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1- 23216/12.07.21г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:

  1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
  2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
    1. заявление до директора;
    2. оригинал на свидетелство за основно образование;
    3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.

  1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
  2. Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа.

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД