Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“, организиран от Министерство на образованието и науката

Изх. № РУО1-28100/01.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-319/24.09.2019 г. и вх. № РУО1-27477/25.09.2019 г. приложено Ви представям за сведение и изпълнение регламент за организиран от Министерство на образованието и науката първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“ и приложения към него.

Конкурсът цели да стимулира и подкрепи учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации. Да получат признание и възможност за популяризиране на опита си учители и директори, които са създали условия за нови житейски и професионални перспективи. Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг. За участие в конкурса се попълват и подават информационните формуляри, приложени към регламента.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Регламент на конкурса „Иноватори в образованието“.
  2. Номинационен формуляр за учители и учителски екипи.
  3. Номинационен формуляр за директори и управленски екипи.
  4. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД