Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят на познанието“, Русе

Изх. № РУО1-33604/ 04.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и РУО – Русе организират Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят на познанието“. Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложения:

  1. Покана
  2. Регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД