Работа на експертната комисия за включване и/или преминаване на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма на обучение

Изх. № РУО1-25072/10.08.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИTE НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ
И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на чл. 112, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, експертната комисия, която следва да взема решение за включване и/или преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученици в задължителна училищна възраст по желание на родителите, организира своята дейност по Правила и график, утвърдени от началника на РУО – София-град.

Приложено Ви изпращам и образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите и подавани в РУО – София-град като приложение на Ваш доклад. Обръщам внимание, че в доклада следва да има изразено Ваше становище относно целесъобразността на самостоятелната форма на обучение за конкретния ученик,

 

Приложение:

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД