Работа с ИСРМ

Изх. № РУО 1-4673/20.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 5, ал. 4 от Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Ви уведомявам, че на 27.02.2020 г. от 14:00 часа в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. „Хайдут Сидер“ №8) ще се проведе обучение за работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Моля да подсигурите присъствието на Вашите служители, които сте определили за работа с ИСРМ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД