Работа с ИСРМ

 

Изх. № РУО 1-32861/26.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНITE

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 5, ал. 4 от Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна, Ви уведомявам, че на 28.11.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. „Хайдут Сидер“ №8) ще се проведе обучение за работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Моля да подсигурите присъствието на Вашите служители, които сте определили за работа с ИСРМ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)