РАБОТНА СРЕЩА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЕКИПА НА ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ – СОФИЯ

Изх. № РУО1-28745/08.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-28284/02.10.2019 г. и писмо на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ с вх. № РУО1-28534/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че организираната работна среща от ПИЦ по ПН към Столична община с педагогически специалисти на училища /педагогически съветници, училищни психолози/ за представяне на  националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества за ученици от прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе на 22.10. 2019 г. /вторник/  от 10.00 и от 13.00 ч. в ОКИ „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „ Цар Борис III“ № 41.

За повече информация: Росица Станулова и Миглена Петкова – тел: 02 931 12 02

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД