Работна среща по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Изх. № РУО 1-9227/23.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-9192/23.03.2021 г. Ви уведомявам, че на 30.03.2021 г. ще се проведе онлайн работна среща на екипа за управление на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с териториалните екипи в детските градини/училищата, участващи в изпълнението на проекта.

Допълнително ще получите информация за провеждането на срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД