Работна среща с директорите на професионалните гимназии и с директорите на училища с професионални паралелки

Изх. № РУО1-1210/17.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“ И ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., И СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ С ПРОЕКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Регионалното управление на образованието – София-град Ви кани на работна среща със социалните партньори на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии за учебната 2020/2021 г., в съответствие с потребностите на пазара на труда”, която ще се проведе на 27.01.2020 г., от 14:30 ч., в сградата на Национална търговско-банкова гимназия, на адрес: бул. „Витоша“ № 91.

Присъствието на директора е задължително!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД