Работни срещи за ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.

Изх. №РУО1-6149/03.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2021/2022 г. и писмо на МОН с вх. №РУО1-6052/02.02.2022 г., Ви уведомявам, че на 07.02.2022 г. и 08.02.2022 г. ще се проведат онлайн  работни срещи по график.

Покана с линк за срещите ще бъде изпратена автоматично от виртуалната система за дистанционни срещи и работни процеси на РУО – София-град Edu-box на официалните електронни пощи на поверените Ви училища.

Присъствието на директорите на училищата е задължително, както и на лицата, които ще работят с Единната информационна система за изпити и прием!

Приложение:

  1. График.

 Д-Р ВАНЯ КАСТ РЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД