Работни срещи за обсъждане на заявките за държавен план-прием

Изх. № РУО1 – 2007/14.01.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящото обсъждане на заявките за държавен и допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че работните срещи ще се проведат онлайн по график.

В срещите следва да вземат участие всички училища от съответния район, включително и професионалните гимназии.

Покана с линк за срещите ще бъде изпратена автоматично от виртуалната система за дистанционни срещи и работни процеси на РУО – София-град Edu-box на официалните електронни пощи на поверените Ви училища.

Присъствието на директорите на училищата е задължително!

 

Приложение:

  1. График.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД