Раздаване на изпитни комплекти за НВО в IVклас

Изх. № РУО1-14448/10.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13.05.2021 г. (четвъртък ) в 30 СУ „Братя Миладинови“ (бул. „Александър Стамболийски“ №125-A), ще получите изпитните материали за НВО в IV клас, съгласно приложения график.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, те могат да бъдат получени от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в IV клас.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателни протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

 

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД