Раздаване на изпитни комплекти за НВО в VII клас

Изх. № РУО1-18396/08.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 10.06.2021 г. (четвъртък), в РУО – София-град, заседателна зала – V етаж, съгласно приложения график, ще получите изпитните комплекти за НВО в VII клас. При невъзможност за получаване на изпитните комплекти от директора на училището, те следва да бъдат получени от упълномощено от Вас лице, включително от председателя на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в VII клас.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните.

Приложение: График.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/iъгласно заповед № РД 02-1194/31.06.2021 г. на началника на РУО – София-град/