Раздаване на изпитни комплекти за НВО в IV клас

Изх. № РУО1-13411/10.05.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 11.05.2023 г. (четвъртък ) – районите от „Банкя“ до „Искър“ и  на 12.05.2023 г. (петък ) – районите от „Красна поляна“ до „Триадица“ в 17 СУ „Дамян Груев“ (ул. „Сава Михайлов“ № 64), ще получите изпитните материали за НВО в IV клас, съгласно приложения график.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице, вкл. председателят на училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в IV клас.

Моля за точно спазване на графика. С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

 

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД