Раздаване на изпитни комплекти за НВО в IVклас

Изх. № РУО1-14917/13.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно приложения график на 15.05.2024 г. и 16.05.2024 г. в 17 СУ „Дамян Груев“ – ул. „Сава Михайлов“ № 64, следва да получите изпитните материали за НВО в IV клас.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, същите се получават от упълномощено от Вас лице, включително и от председателя на Училищната комисия за организиране и провеждане на НВО в IV клас.

Моля за точно спазване на графика. С цел съкращаване на времето за получаване на изпитните комплекти, на електронните Ви пощи ще бъдат изпратени приемно-предавателните протоколи, които следва да попълните с Вашите данни.

 

Приложение:

  1. График за 15-16.05.2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД