Раздаване на книжки с класациите на висшите училища за учениците от ХII клас

Изх. №РУО1-8635/23.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ХII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-17/12.01.2022 г., вх. №РУО1-1359/12.01.2022 г., Ви уведомявам, че МОН ежегодно отпечатва книжки с класациите на висшите училища по професионални направления за съответната година, които помагат на абитуриентите да направят информиран избор за обучение по харесвана специалност във висшите училища у нас, показва им перспективите за реализация и очаквано възнаграждение.

Актуализираната към края на 2021 година Рейтингова система е публикуване на интернет адрес: http://rsvu.mon.bg/.

Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че предстои раздаване на получените от МОН книжки – по 10 броя на всяка паралелка в ХII клас в държавните, общинските и частните училища по приложения график в периода 28.02.-02.03.2022 г. в сградата на РУО – София-град на четвърти етаж в коридора. Моля да изпратите представител от повереното Ви училище да ги получи книжките срещу подпис като спазвате графика.

Приложение: График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД