Раздаване на помагала по български език като чужд

Изх. № РУО1-37449/20.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-143/27.10.2023 г. на МОН Ви уведомяваме, че МОН предоставя на всички училища с ученици в начален етап на средното образование учебно помагало по български език като чужд за начален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила и мигранти – ниво А1 и А2. Учебното помагало се състои от 2 части. Всяко училище ще получи по 6 или 12 комплекта помагала, като разпределението е съобразено не само с конкретната ситуация, но и с перспективата за увеличаване на броя мигранти и необходимостта техните деца да се обучават в софийските училища.

Определените за училището Ви екземпляри от учебното помагало следва да получите на 23.11.2023 г. (четвъртък) в 66. СУ „Филип Станиславов“, ул. „Букет“ 29, тел.: 359889042498 – Десислава Миленова, директор на училището, по следния график:

от 9,00 ч. до 12,00 ч. училищата от райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;

от 13,30 ч. до 16,30 ч. училищата от райони Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

Допустимо е помагалата за училищата от един район или за група училища да бъдат приети от представител на едно училище.

 

В РУО – София-град са налични учебни помагала за възрастни мигранти за ниво А1, А2 и В1. За допълнителна информация и за предоставяне на тези помагала можете да се обръщате към Станислав Георгиев, старши експерт по БЕЛ, на тел. 0886036734.

 

Посочените в това съобщение помагала и други образователни ресурси са публикувани на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“ – „Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката)