Разпределение на допълнителни средства, за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Изх. № РУО1-34027/30.11.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            Във връзка с проведена работна среща на министър Вълчев с началниците на РУО, прилагаме разпределение на средствата по проект на Постановление на Министерския съвет, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа. Средствата се предоставят за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центрове за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други.

 

Приложение: Списък на училищата, с разпределение на допълнителните средства.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД