Разпространение на задължителната учебна документация за началото на учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1- 25806/05.08.2021 г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо № 9105-160/28.07.2021 г. с рег. № РУО1-25120/28.07.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката относно разпространението на задължителните документи за началото на учебната 2021/2022 година, прилагам график за разпространението по райони.

Моля всички представители на образователни институции, които получават документацията, да са упълномощени по определения ред.

 

Приложение: График за разпространение на задължителната учебна документация за началото на 2021/2022 г. за София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД