Разпространение на задължителната учебна документация за началото на учебната 2020/2021г.

Изх. № РУО1-20477/05.08.2020г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо № 9105-252/24.07.2020г. г. на заместник-министъра на Министерство образованието и науката относно разпространението на задължителните документи за началото на учебната 2020/2021 година, прилагам график по райони.

Моля всички представители на образователни институции, които получават документацията, да са упълномощени по определения ред.

 

Приложение: График за разпространение на задължителната учебна документация за началото на 2020/2021г. за София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД