Разпространение на специализирани печатни издания с годишните класации на висшите училища за 2020 година

Изх. № РУО1-29578/23.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-355/22.10.2020 г., с вх. № РУО 1-29399/22.10.2020 г. относно популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както и възможността, която тя предоставя на завършващите през 2021 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище Ви уведомявам, че следва да предприемете следните действия:

  1. Да разпространите сред завършващите през 2021 г. зрелостници специализираните печатни издания с годишните класации на висшите училища (Рейтинг на висшите училища 2020, том 1 и том 2);
  2. Да поставите  на  видно  място  в  училището предоставените Ви плакати, популяризиращи уеб базираната платформа на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Моля, да имате предвид, че печатните издания ще бъдат доставени през втората половина на месец ноември 2020 г. от представители на Консорциум „ИОО-С“, изпълнител по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2369/19.10.2020 г. на началника на РУО – София-град)