Разработени образователни продукти – интерактивни исторически карти

Изх. № РУО1-30869/31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-30780/30.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 – 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 – 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военноисторически музей. Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Моля да предоставите информацията на учителите по история и цивилизации във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД