Реализиране на втори етап на Национална програма „Мотивирани учители“

Изх. № РУО1 – 29662/17.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29351/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че с Решение №587 /10.10.2019 г. на Министерски съвет е актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“.

 Във връзка с реализиране на дейностите на втори етап на НП „Мотивирани учители“, Ви уведомявам, че по Дейност III /6.3/ се приемат заявления от учители, заети към момента в системата на училищното образование, чрез създаване на условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“, „Учител по физика и астрономия“, „Учител по информатика“, „Учител по информационни технологии“, Учител по чужд език“, и Учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на професионална квалификация Учител по биология и здравно образование“, „Учител по химия и опазване на околната среда“, „Ресурсен учител“, така че да могат да съчетават в годишна преподавателска норма повече от един учебен предмет.

Критерии за включване в програмата:

-Учители с висше образование от професионални направления и специалности в съответствие с Приложение №1 към чл.10 от Наредба №15/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

-Работят в училище по специалност от висше образование с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти или има доказана необходимост от това в същото или друго училище.

-Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките ѝ или извън нея преподават учебен предмет, по който не се специалисти в същото или друго училище

-Изпълняват норма преподавателска заетост, като преподават предмети като неспециалисти в повече от едно училище.

Кандидатите – начални учители участват само в подбор за придобиване на допълнителна професионална квалификация за длъжността „Учител, ресурсен“.

Заявки и документи се подават в РУО – София град в срокдо 31.10.2019 г.

За включване по Дейност II /6.2/ моля да информирате учителите от поверената Ви институция на длъжност „учител“ по математика, физика и астрономия, информационни технологии и чужди езици, които са без квалификация „учител“, за възможностите за придобиване на такава в едногодишно обучение във висше училище чрез програмата и предоставяне на информация, която да попълните в Приложение №2. в срок до 17.10.2019 г. на e-mail: [email protected], с копие до e-mail: [email protected] .

За включване в Дейност I – информация за училища с идентифицирани проблемни области, които имат недостиг на учители и имат нужда от мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, Приложение №3 в срок до 21.10.2019 г. на e-mail: [email protected] с копие до e-mail: [email protected]

Приложения:

1.Приложение №2

2.Приложение №3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2326/16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град/