Реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1- 22270/31.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас,  моля в срок до 03.09.2020 г. да попълните информацията на следния линк, както и да  внесете в РУО – София-град доклад относно записаните в повереното Ви училище близнаци по реда на чл. 60, т. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. В доклада следва да посочите паралелката, трите имена и ЕГН на приетия по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас близнак, както и на записания над утвърдения план-прием. Обръщам внимание, че в училището следва да съхранявате документи, удостоверяващи тези обстоятелства.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД10-1347/ 20.08.2020 на

министъра на образованието и науката)