Реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас на 4 етап

Изх. № РУО1- 19865/ 30.07.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРИЕМАЩИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас,  напомням:

Съгласно чл. 40а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, приемане на ученик е всеки случай на записване преди началото на съответната учебна година в VIII клас на места, определени с държавния план-прием.

Съгласно чл. 70, ал. 3 от същата наредба, учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и т. 3, а именно оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия или профил „Физическо възпитание и спорт“.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от същата наредба, свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

С оглед спазване на принципите на пълна прозрачност и коректност, и предвид че попълването на незаетите и/или освободени междувременно места, определени с държавния план-прием се организира от конкретното училище и се регламентира със заповед на съответния директор, следва да създадете организация за своевременно оповестяване на достъпно място на информацията, касаеща родителите и кандидат-гимназистите, както и да се определят разумни срокове за съответните дейности.

Стриктното спазване на нормативните изисквания е гаранция за равнопоставеност и е предпоставка за пълно доверие между всички заинтересовани страни.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД