Регистрирането на учениците със СОП в платформата за НВО в IV клас

Изх. № РУО1- 5493/27.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5490/27.02.2020 г., относно регистрирането на учениците със СОП в платформата за НВО в IV клас,  Ви уведомявам следното:
1. В съответствие с изискванията на чл. 48 от Наредба № 11/20.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в платформата за НВО в IV клас са включени всички ученици от IV клас, които през учебната 2019/2020 г. се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение, в т.ч. и всички ученици със СОП.
2. За учениците със СОП, за които Училищният екип за подкрепа на личностното развитие (УЕПЛР) е преценил необходимостта (след обсъждане с родителя/настойника) да се яват на националното външно оценяване по съответния учебен предмет, следва да се  предвиди отделна зала, като броят на самостоятелните зали се определя в зависимост от конкретните потребностите на учениците от подкрепяща среда.
3. Учениците със СОП, за които УЕПЛР е препоръчал да не се явяват на националното външно оценяване по съответния учебен предмет, се отбелязват в платформата като недопуснати от УЕПЛР. В случай на промяна на обстоятелствата училището осигурява настаняването на тези ученици в отделна зала, като на изпита им се предоставят бланки за отговори от резервните за училището.
4. При определянето на местата в залите следва да имате предвид, че в тях трябва да бъдат разпределени по 15 ученици в зала.
5. Имената на учителите за ресурсно подпомагане не се вписват при квесторите, а се изпращат в РУО – София-град на електронен адрес [email protected] до 14,00 ч. на 28.02.2020 г., за да бъдат въведени служебно.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД