Регистриране в онлайн платформа на МОН (competitions.mon.bg)

ВАЖНО! СРОЧНО!

РУО1- 1779/ 22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1771/ 22.01.2020 г., в допълнение на писмо с изх. № РУО1-1736/ 22.01.2020 г. Ви уведомявам, че изискването за регистриране в онлайн платформа на МОН (competitions.mon.bg) се отнася и за училищата, които ще организират общински кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД