Регистриране на групи по Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 1552/ 21.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.
В действащата платформа, достъпна на адрес https://oud.mon.bg , има секция „Извънкласни дейности“ където следва в най-кратки срокове да регистрирате сформираните в повереното Ви училище групи за извънкласни дейности.
За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта – Ралица Войнова на електронен адрес [email protected] и тел. 02/9356067.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД