Регистриране на групи по Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1 – 3535/10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“, Ви уведомявам, че до края на месец февруари 2020 г. ще бъде извършено авансово плащане на база сформирани групи, регистрирани в платформата, достъпна на адрес https://oud.mon.bg и отразени проведени часове.

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта – Ралица Войнова на електронен адрес [email protected] и тел. 02/9356067.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД