Регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1-35241/21.10.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на т. VII, В. от Системата  за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед № РД 09-1289/ 31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че през учебната 2021/2022 година РУО – София-град продължава да поддържа Регистър за дейности за квалификация по БДП на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите, на следния линк: https://forms.gle/ZubM8bxg1iWwzTFQ9

Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им. При отговорите на въпросите, за които нямате участници, следва да отбележите „0“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД