Регистър за месец октомври 2021 г. на обучения по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-29922/17.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29771/16.09.2021 г. и публикувано на сайта на РУО – София-град писмо с изх. № РУО 1-29808/17.09.2021 г. относно преустановяване на всички обучения по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че не следва да изпращате  регистър за планираните от Вас обучения по Дейност 1  от Проекта за месец октомври 2021 г. съгласно писмо с изх. № РУО 1-29743/16.09.2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД