Регистър за месец октомври 2021 г. на обучения по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Класификация на информацията:

Ниво 0 [TLP-WHITE]

Изх. № 29743/16.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29597/15.09.2021 г. относно оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения по Дейност 1  от Проекта /присъствена и неприсъствена част/ за периода 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г.

Информацията се подава чрез изпращане на приложения регистър в срок до 27.09.2021 г. на адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Регистър на предстоящи обучения за месец октомври 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД