Регистър за месец юли 2021 г. на обучения по Дейност 1 – Кампания 4 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-19723/16.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения по Дейност 1 – Кампания 4 от Проекта /присъствена и неприсъствена част/, за периода 01.07.2021 г. – 31.07.2021 г.

Информацията се подава чрез изпращане на приложения регистър в срок до 25.06.2021 г. на адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Регистър на предстоящи обучения за месец юли 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД