Регистър на предстоящи обучения по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти за месец юли 2020 г.

Изх. № РУО1-15553/25.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО 1-15256/24.06.2020 г. за оптимизиране работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения в Кампания 3 по Дейност 1 от Проекта /присъствена и неприсъствена част/за периода 01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.

Информацията се подава чрез изпращане на приложената таблица в срок до 30.06.2020 г. на адрес: [email protected]

Приложение:

1.Регистър на предстоящи обучения за месец юли 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД