Регистър на предстоящи обучения по Дейност 1 – Кампания 4 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“ за месец ноември 2020 г.

Изх. № РУО1-29113/19.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения по Дейност 1 – Кампания 4 от Проекта /присъствена и неприсъствена част/ за периода 01.11.2020 г. – 30.11.2020 г.

Информацията се подава чрез изпращане на приложената таблица в срок до 27.10.2020 г. на адрес: [email protected]

Приложение:

1.Регистър на предстоящи обучения за месец ноември 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД