Регистър на предстоящи обучения по Дейност 1 от проект „Квалфикицаия за професионалното развитие на педагогическите специалисти

Изх. №РУО1-7827/07.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7744/06.04.2020 г. за оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, в условията на обявеното с Решения на Народното събрание на Република България извънредно положение Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения за периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г., които ще стартират с неприсъствената част, а след изтичане на извънредното положение в страната, ще продължат с присъствената част.

Информацията следва да бъде подадена чрез изпращане на приложената таблица до 10.04.2020 г. на адрес: [email protected]

Приложение: Регистър на предстоящи обучения за месец април 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД