Регистър на училищните музейни сбирки

Изх. № РУО1-10764/09.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10629/07.04.2021 г. Ви уведомявам, че съгласно чл.8, т.б от Правилника за устройството и дейността на Национален музей на образованието — Габрово (издаден от Министъра на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.) музеят „съдейства за изследване историята на училищата, за създаване на методическо организиране и обогатяване на училищни музейни сбирки и поддържа електронна база данни за училищните музейни сбирки в страната”.

Във връзка с актуализиране на базата данни на регистъра, моля в срок до 21.04.2021 г. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMwmUQm6WWbaHqU114XCDBXhRQ_gQmaiP5sJQzMA6uOzWOiQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД