Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Изх. №РУО1-10059/26.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите на учениците от VII, X и XII клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации са публикувани на интернет страницата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации – областен кръг“: https://18sou.net.

Резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2023/2024 година, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката в рубриката „Олимпиади и състезания“, подрубрика „Класиране“: https://www.mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ –

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)