Резултати от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-38967/24.10.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език се проведе на 22.10.2022 г. (събота) в Първа английска езикова гимназия – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Приложено Ви изпращам протокол с резултатите на учениците, взели участие в областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2022/2023 година от област София-град. Съгласно регламента на състезанието предложените ученици за участие в националния кръг от област София-град  са учениците, класирани на първо и второ място от всяка възрастова група.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД