Резултати от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година

Изх. №РУО1-36066/06.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието се проведе на 02.11.2023 г. в определеното със заповед № РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град училище домакин – Първа английска езикова гимназия. Класираните за участие в националния кръг на състезанието, съгласно регламента, са първите двама ученици от всяка възрастова група.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023/2024 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град)