Резултати от областния кръг на национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1 – 35514/25.10.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед  № РД 09-2643/30.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието се проведе на 23.10.2021 г. (събота) в определеното със заповед № РД 01-712/04.10.2021 г.  на началника на РУО – София-град училище домакин – Първа английска езикова гимназия. Класираните за участие в националния кръг на състезанието, съгласно регламента, са първите двама ученици от всяка възрастова група.

 

Приложение:

  1. Протокол с резултатите от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД