Резултати от Четвърти Национален ученически конкурс „Моя страна – Моя България“ 2024 година

Изх. № РУО1-6191/26.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5963/23.02.2024 г. Ви уведомявам, че резултатите от Четвърти Национален ученически конкурс „Моя страна – Моя България“ 2024 година са публикувани на интернет страницата на Национално сдружение – Народно щастие на следния адрес:

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprsavet.eu%2Fnuk-moq-strana-moq-bulgaria&data=05%7C02%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7C6c4ab4c39b6c4417542108dc344383ca%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C638442711804164800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UAU8lDu0Q%2BIcTTBX%2Bq%2FqqCOCmWaDh4cKp75K6uTO6K4%3D&reserved=0

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД