Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Изх. № РУО1- 35076/18.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН с № 9105-438/11.12019 г., с вх. № РУО1-34408/11.12.2019 г. и с вх. № РУО1-34782/13.12.2019 г. за популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България /РСВУ/ и възможността, която тя предоставя на завършващите през 2020 г. зрелостници, моля за разпространяване сред завършващите специализираните печатни издания с годишните класации на висшите училища /Рейтинг на висшите училища 2019, том1 и том 2/.

Необходимо е да поставите на видно място в образователната институция, плакати, популяризиращи уеб базирана платформа на  Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

Получаването на материалите ще се извърши в Регионално управление на образованието – София-град, за което ще Ви информирам  допълнително за ден и час.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД