Ръководство за екологично образование

Изх. № РУО1-31435/ 09.11.2020  г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31000/05.11.2020 г., Ви уведомявам, че Дирекция на Природен парк „Витоша“, в партньорство със сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“, гр. Ниш и Фондация „Отворена Врата“, гр. Перник изпълнява проект „Екологично образование – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“ (№ СВ007.2.32.151), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

В рамките на проекта е разработено Ръководство за екологично образование, чиято основна цел е да подпомогне осъществяването на екологични образователни дейности в трансграничния регион между България и Сърбия, както и да формира екологично съзнание у подрастващите и да популяризира отговорно поведение и действия към природата.

Ръководството се предоставя свободно за ползване и може да бъде изтеглено от сайта на Дирекция на Природен парк „Витоша“, на адрес: https://park-vitosha.org /.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД