Ръководство за инспектиране, изготвено от Националния инспекторат по образованието

Изх. № RUO1-11875/27.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-11745/26.05.2020 г., Ви уведомявам, че Националният инспекторат по образованието (НИО), на основание чл. 271, ал. 1 и ал. 3, чл. 274, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 3, т. 14 и ал. 4 от Правилника за устройството и функциите на НИО, изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на 71 училища и детски градини в цялата страна.

Направените анализи след пилотното прилагане на Рамката за инспектиране ясно открояват необходимостта от по-подробно ръководство, което да предостави на всички участници в образователния процес възможност за запознаване с процеса на експертно анализиране и оценяване на качеството на предоставяното образование в детските градини и в училищата, извършвано от Националния инспекторат по образованието. Изводите от апробирането и прегледа на публикуваните изследвания от международната Асоциация на инспекторатите в образованието SICI очертават актуалните изисквания към осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи и са основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в процеса на оценка на качеството на образованието в детските градини и в училищата.

Моля да се запознаете с Ръководството, което е публикувано на сайта на НИО https://nio.qovernment.bg/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД