: Самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Дейност 1.

СРОЧНО! ВАЖНО!

Изх.№РУО1 – 94/06.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с изпълнение на Кампания 3 по Дейност 1 и осъществяване на мониторинг на обученията, провеждани по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че до 09.01.2020 г. следва да информирате РУО – София-град за планирани от Вас обучения на педагогически специалисти по Дейност 1 от Проекта за месеците януари и февруари 2020 г., като изпратите изчерпателно попълнен приложения формуляр на email – [email protected]

Приложение: Формуляр – график за обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД