Самостоятелни възложители на обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ в Кампания 3 по Дейност 1

Изх.№РУО1 –4581/19.02.2020 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 1 – обучения на педагогически специалисти в Кампания 3  по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че следва до 26.02.2020 г. да попълните една от следните справки:

  • Справка за организирани и проведени обучения на педагогически специалисти от училища и детски градини самостоятелни възложители на обучения в Кампания 3-Дейност 1 от Проект КПРПС на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo7bRvlVTmjcNiaigeS52lzzcR5PncdN1LjrIVRgLRGAbT8w/viewform?usp=sf_link

 

  • Справка за предстоящи обучения на педагогически специалисти в Кампания 3- Дейност 1 от проект КПРПС, организирани от училища и детски градини самостоятелни възложители по Проекта на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPLZNAW11Pbuq7CDW4KIvnr9_4mgzZmCIXfxHGfY50Uen7w/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД