Световен епистоларен конкурс

Изх. № РУО1-11392/18.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-96/15.03.2022 г., вх. №РУО1-11014/16.03.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците до 15-годишна възраст от повереното Ви училище с правилата на 51. епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да се предприемат действия за борба с климатичните промени“.

Провеждането на конкурса ще се осъществява от регионалните управления на „Български пощи“ ЕАД.

Приложение: Правила за организиране и провеждане на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД