Седмица на гората – 2020

Изх. № РУО1-6491/12.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция по горите с изх.№ИАГ-5824/04.03.2020 г., вх.№РУО1-5838/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че всяка година в началото на пролетта в рамките на Седмицата на гората, се провеждат инициативи свързани с екологичното възпитание на децата и учениците. Тази година обучени лесовъди ще представят на децата и учениците богатството на горите и лесовъдската професия.

Инициативата предвижда посещения на експерти–лесовъди в столичните училища, които в рамките на един учебен час ще разкажат на учениците от I до VI  клас за гората и процесите, които протичат в нея.

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес, да се свържете с координаторите в Изпълнителната агенция по горите: Ирена Стоянова – тел: 0885 841 573, Радка Ляхова – тел: 0889 630 431.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Информация за образователна кампания на Изпълнителната агенция по горите в рамките на Седмица на гората – 2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД