Семинари по статистика, организирани от Национален статистически институт

Изх. № РУО1-35252/27.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33898/18.10.2023 г. Ви уведомявам, че Националният статистически институт (НСИ) започва активната работа по инициативите си за повишаване на статистическата грамотност на учениците в страната. По случай 20 октомври – Европейския ден на статистиката, ще бъдат обявени победителите в Конкурса за статистическо есе и ще бъде дадено началото на Европейската олимпиада по статистика (октомври 2023 г.- май 2024 г., Заповед на министъра на образованието и науката РД 09-2049/28.08.2023 г.) – https://www.nsi.bg/esc-2024/. През пролетта на 2024 г. ще започне и регистрацията за участие в Международния конкурс за статистически плакат (май 2024 г. – май 2025 г.).

Желанието на НСИ е да даде възможност на всички учащи се да разширят познанията и да подобрят уменията си при боравенето със статистическата информация. Тя е необходима и полезна във всички аспекти на професионалната реализация и личния живот на младите хора в страната. Състезателното начало в  инициативите на НСИ формира дух на борбеност, воля и стремеж за победа, екипност и колегиалност като форма на работа и усъвършенства уменията за използване на новите технологии в учебния процес. Всичко, което учениците демонстрират в хода на участието си, повишава тяхната лична образованост, подготвя ги за добро представяне в следващата степен на обучение и ги подпомага в избора на професионален път. Статистиката е интересна и полезна за средношколците и те с желание участват. Много от тях вече са част от българското висше образование и с гордост разказват за успехите си в състезанията както в България така и в чужбина.

Всяка година в хода на подготовката за учителите-ментори на отбори за участие в олимпиадата и конкурса за статистически плакат, НСИ организира обучителни семинари, на които се представят регламента, календара и изискванията към състезателите, както и се споделят добри практики от предходните състезания. За седмата олимпиада и за четвъртото българско участие в конкурса за статистически плакат НСИ ще проведе семинари в гр. Пазарджик от 17 до 19 ноември, като на 17 и 18.11 ще бъде семинара за Южна България, а на 18 и 19.11. – за Северна България. Делението по дати е условно, може да се направи заместване при невъзможност за участие на посочената дата. НСИ като организатор поемат разходите по пътуване, настаняване и храна за участниците за два дни.

За контакти с организационния екип моля да се обръщате към г-жа Антоанета Илкова директор на дирекция и ръководител на ЕОС за България — тел. 02/9857-515, [email protected]

Моля да сведете информацията за семинара до учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД